Doplnkové služby

V minulosti ponúkaná služba, nie je možné zjednať.

Balíky s poistením pravidelných platieb a asistenčnými službami

Spoločnosť Energetické Centrum, a.s. ponúkala svojim zákazníkom okrem nižšej ceny za odber elektrickej energie a zemného plynu nové služby. Sú nimi

– možnosť poistenia zálohových platieb,

– asistenčné produkty, ktoré sa dotýkajú zdravotnej, technickej a právnej asistencie.

Ekonomická situácia mnohých ľudí nie je optimálna a prechodne sa môžu dostať do tiesne. Každému sa môže vyskytnúť v živote situácia, keď si sám nevie pomôcť – dlhodobejšia práceneschopnosť, strata zamestnania, v prípade seniorov náhla hospitalizácia. Vtedy sa stávajú platobne neschopnými a úhrady za energie po zákazníkovi preberá poisťovňa.

Asistenčnými službami sme našim zákazníkom k dispozícii v prípade napr. technickej havárie v byte (vytopenie …), kedy pomáhame mnohé záležitosti vyriešiť.  Spoločnosti Energetické Centrum a.s. záleží na tom, aby sa každému zákazníkovi dostalo individuálnej pozornosti, aby nemal pocit, že je len jedným z anonymnej masy odberateľov.

Na výber máte z troch produktov:

POHODA

Chodiť sa sprchovať k susedom? Nemusíte…

Pani Lucii sa upchalo vodovodné potrubie a nemohla používať kúpeľňu. Situácia bola o to nepríjemnejšia, že rodinka sa nedávno rozrástla o nového člena. Pani Lucia potrebovala okamžite odísť s bábätkom k lekárovi. Zároveň potrebovala zaistiť inštalatéra tak, aby mohla vo večerných hodinách bez starostí zabezpečiť hygienu svojho dieťatka. Pani Lucia odišla k lekárovi včas. A vďaka tomu, že mala k odberu elektriny a plynu od Energetického Centra dohodnuté asistenčné služby balíčka služieb POHODA, asistenčná centrála zaistila opravára na popoludnie. Inštalatér upchaté potrubie opravil a pani Lucia mohla stráviť príjemný a pohodový večer s rodinou.

Cena práce remeselníka: 130 € plne hradené asistenčnou centrálou


A kto pomôže mne? Nemusíte mať obavy…

Pán Juraj vždy rád pomôže svojim priateľom, keďže žije sám, nahrádzajú mu rodinu.  Tak tomu bolo aj v ten osudný víkend, kedy pomáhal priateľovi s opravou starej strechy.  Nešťastnému pádu nestihol zabrániť. Výsledok na seba nenechal dlho čakať – dlhodobej práceneschopnosti sa nevyhol. Nakoľko pracuje manuálne, návrat do práce nebol možný. Na druhej strane však musí počítať každé euro. Vďaka poisteniu pracovnej neschopnosti balíčka služieb POHODA od spoločnosti Energetické Centrum, ktoré si zabezpečil k elektrine aj plynu, však už žiadnu dilemu riešiť nemusel. Tri mesačné platby vo výške zálohových platieb mu preplatí partnerská poisťovňa.

Cena zálohových platieb: 90 € plne hradené poisťovňou


Hádať sa so susedmi na chodbe? Nemusíte…

Pani Zuzana býva v panelovom dome. Byt o podlažie vyššie bol prenajímaný stále iným nájomníkom. Klientka zistila, že jej domácnosť je vytopená práve obyvateľmi spomínaného bytu. Poškodenia domácnosti klientky boli rozsiahle a postupom času sa domácnosť stala neobývateľnou. Nedokonalým vysušením vytopených miest vznikli plesne, ktoré spôsobovali zdravotnú ujmu celej domácnosti. Pani Zuzana sa teda rozhodla situáciu riešiť a oslovila nájomníka ako aj majiteľa bytu. Žiaľ bez úspechu a záujmu akokoľvek klientke škodu nahradiť či odstrániť. Klientka preto využila svoju asistenčnú službu balíčka služieb POHODA, ktorú mala dohodnutú k odberu elektriny od Energetického Centra a požiadala o pomoc. Asistenčná centrála sprostredkovala pomoc advokáta, ktorý pani Zuzane pomohol situáciu ďalej riešiť právnymi krokmi k jej spokojnosti.

Cena právneho poradenstva: 320 € plne hradené asistenčnou centrálou


Získate poistenie:

Pri pracovnej neschopnosti

Ak pracovná neschopnosť v dôsledku úrazu trvá aspoň 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vypláca sa poistné plnenie formou pravidelných mesačných platieb vo výške zálohovej platby, resp. jej alikvotnej časti – t.j. maximálne v celkovej výške 80 EUR mesačne vo vzťahu ku každej zmluve. Nárok na prvú platbu vzniká za ten kalendárny mesiac, kedy pracovná neschopnosť trvala nepretržite 30 dní. Za jednu poistnú udalosť sa vyplatia maximálne tri mesačné platby.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

Pri strate zamestnania a následnej nezamestnanosti

Vypláca sa poistné plnenie formou pravidelných mesačných platieb vo výške zálohovej platby, resp. jej alikvotnej časti – t.j. maximálne v celkovej výške 80 EUR mesačne vo vzťahu ku každej zmluve, a to pokiaľ nezamestnanosť trvá aspoň 60 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Nárok na výplatu ďalšej platby vzniká za každých ďalších 30 dní nepretržitého trvania nezamestnanosti, resp. vo výške alikvotnej časti, ak trvala menej dní. Plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania a následnej nezamestnanosti predstavuje maximálne tri mesačné platby.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

Zdravotná asistencia

Zabezpečenie odvozu poisteného z nemocnice do miesta jeho bydliska a uhradenie skutočných nákladov na takýto odvoz až do výšky 80 EUR, pokiaľ je takýto odvoz z medicínskeho hľadiska nevyhnutný. Zároveň počas rekonvalescencie poisteného (maximálne však počas 14 kalendárnych dní po ukončení hospitalizácie) sa zabezpečí nákup liekov, potravín, dovoz jedla a upratovanie jeho domácnosti jedenkrát za týždeň a uhradia sa náklady na takéto služby až do výšky 160 EUR.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

Otvorenie zablokovaných vchodových dverí

Úhrada nákladov spojených s príjazdom a odjazdom zámočníka, nákladom na drobný použitý materiál a nákladom na prvých 60 minút jeho práce v súvislosti s odblokovaním dverí, maximálne do výšky 80 EUR na jednu udalosť. Nárok vzniká maximálne na dve poistné udalosti za jeden rok.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

Plnenie pri havarijných situáciách v domácnosti / technická asistencia

Zabezpečenie príslušného remeselníka, pričom poistné plnenie zodpovedá nákladom, ktoré sú spojené s jeho príjazdom a odjazdom, nákladom na drobný použitý materiál a nákladom na prvých 60 minút jeho práce v súvislosti s odstraňovaním havarijnej situácie, maximálne však do výšky 100 EUR na jednu poistnú udalosť. V prípade, ak sú následky havarijnej situácie domácnosti takého rozsahu, že je domácnosť dočasne neobývateľná, zabezpečí sa preprava poisteného a jeho spolubývajúcich a nevyhnutných vecí do miesta náhradného ubytovania. Poistiteľ preberá zodpovednosť za náklady na prepravu a úhradu náhradného ubytovania po dobu najviac 5 dní maximálne vo výške 400 EUR na jednu poistnú udalosť. Nárok vzniká maximálne na dve poistné udalosti za jeden rok.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

Oprava domácich elektrospotrebičov

Úhrada nákladov spojených s príjazdom a odjazdom opravára, nákladov za ním vykonanú prácu, prípadne za odvoz pokazeného domáceho elektrospotrebiča do najbližšieho autorizovaného alebo iného vhodného servisu, maximálne do výšky 80 EUR na jednu udalosť.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

Poistenie právnej asistencie týkajúce sa bývania alebo domácnosti

Nárok na telefonické alebo osobné konzultácie s právnikom, ktorého zabezpečí administrátor, týkajúce sa oblasti náhrady škôd, spotrebiteľských sporov, sporov s dodávateľmi, dedičských sporov a sporov v súvislosti s nájomnými zmluvami, a to v rozsahu 1 hodiny telefonickej konzultácie na jeden prípad, pričom nárok je na dve takéto telefonické konzultácie počas jedného roka. Poistné plnenie v prípade osobnej konzultácie s právnikom zodpovedá skutočným nákladom na takéto právne konzultácie, maximálne však do výšky 400 EUR v priebehu jedného roka.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

Asistenčné služby

Zákazníci, ktorí sa dohodli so spoločnosťou Energetické Centrum a.s. na poskytovaní niektorého z balíčkov, majú zároveň nárok na poskytovanie telefonických lekárskych konzultácií pre poisteného alebo blízke osoby poisteného (manžel, manželka, deti), ako aj telefonické vyhľadanie vhodných poskytovateľov služieb v profesiách: inštalatér, zámočník, kúrenár, elektrikár, sklenár, pokrývač, maliar, podlahár, stolár, bytový architekt, stavebný dozor, stavebné práce, výmena okien, zatepľovanie budov, na telefónnom čísle 0 258 240 011

 

EXCLUSIVE

Obliecť celú rodinu do nórskych svetrov? Nemusíte…

Pán Richard sa rozhodol vymeniť mrazivé dni na severe Slovenska za oddych v teplých krajinách a odišiel s rodinou na zaslúženú dovolenku. Po návrate domov čakalo rodinu veľmi nepríjemné prekvapenie. Zánovný kotol sa im pokazil a v celom dome bolo veľmi chladno. Situácia bola o to naliehavejšia, že najmladší člen rodiny má len štyri roky. Keďže pán Richard mal k odberu plynu a elektriny od Energetického Centra dohodnuté asistenčné služby balíčka služieb EXCLUSIVE, neváhal ani chvíľu a zavolal na asistenčnú centrálu. Opravár prišiel do hodiny od zavolania a kotol sprevádzkoval. Rodina tak mala do dvoch hodín doma opäť teplo a mohli si pohodlne užívať pokoj domova.

Cena práce remeselníka: 188 € plne hradené asistenčnou centrálou


Získate poistenie:

Platieb v prípade smrti

Vyplatenie jednorázovo vo výške 6-násobku mesačnej zálohovej platby, maximálne však vo výške 480 EUR vo vzťahu k jednej zmluve.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Pre prípad trvalej invalidity po úraze

Vyplatenie jednorázovo vo výške 6-násobku mesačnej zálohovej platby, maximálne však vo výške 480 EURvo vzťahu k jednej zmluve.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Pri pracovnej neschopnosti

Ak pracovná neschopnosť v dôsledku úrazu trvá aspoň 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vypláca sa poistné plnenie formou pravidelných mesačných platieb vo výške zálohovej platby, resp. jej alikvotnej časti – t.j. maximálne v celkovej výške 80 EUR mesačne vo vzťahu ku každej zmluve. Nárok na prvú platbu vzniká za ten kalendárny mesiac, kedy pracovná neschopnosť trvala nepretržite 30 dní. Za jednu poistnú udalosť sa vyplatia maximálne tri mesačné platby.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Pri strate zamestnania a následnej nezamestnanosti

Vypláca sa poistné plnenie formou pravidelných mesačných platieb vo výške zálohovej platby, resp. jej alikvotnej časti – t.j. maximálne v celkovej výške 80 EUR mesačne vo vzťahu ku každej zmluve, a to pokiaľ nezamestnanosť trvá aspoň 60 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Nárok na výplatu ďalšej platby vzniká za každých ďalších 30 dní nepretržitého trvania nezamestnanosti, resp. vo výške alikvotnej časti, ak trvala menej dní. Plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania a následnej nezamestnanosti predstavuje maximálne šesť mesačných platieb.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Zdravotná asistencia

Zabezpečenie odvozu poisteného z nemocnice do miesta jeho bydliska a uhradenie skutočných nákladov na takýto odvoz až do výšky 160 EUR, pokiaľ je takýto odvoz z medicínskeho hľadiska nevyhnutný. Zároveň počas rekonvalescencie poisteného (maximálne však počas 14 kalendárnych dní po ukončení hospitalizácie) sa zabezpečí nákup liekov, potravín, dovoz jedla a upratovanie jeho domácnosti jedenkrát za týždeň a uhradia sa náklady na takéto služby až do výšky 160 EUR.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Otvorenie zablokovaných vchodových dverí

Úhrada nákladov spojených s príjazdom a odjazdom zámočníka, nákladom na drobný použitý materiál a nákladom na prvých 60 minút jeho práce v súvislosti s odblokovaním dverí, maximálne do výšky 80 EUR na jednu udalosť. Nárok vzniká maximálne na dve poistné udalosti za jeden rok.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Plnenie pri havarijných situáciách v domácnosti / technická asistencia

Zabezpečenie príslušného remeselníka, pričom poistné plnenie zodpovedá nákladom, ktoré sú spojené s jeho príjazdom a odjazdom, nákladom na drobný použitý materiál a nákladom na prvých 60 minút jeho práce v súvislosti s odstraňovaním havarijnej situácie, maximálne však do výšky 160 EUR na jednu poistnú udalosť. V prípade, ak sú následky havarijnej situácie domácnosti takého rozsahu, že je domácnosť dočasne neobývateľná, zabezpečí sa preprava poisteného a jeho spolubývajúcich a nevyhnutných vecí do miesta náhradného ubytovania. Poistiteľ preberá zodpovednosť za náklady na prepravu a úhradu náhradného ubytovania po dobu najviac 5 dní maximálne vo výške 400 EUR na jednu poistnú udalosť. Nárok vzniká maximálne na dve poistné udalosti za jeden rok.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Oprava domácich elektrospotrebičov

Úhrada nákladov spojených s príjazdom a odjazdom opravára, nákladov za ním vykonanú prácu, prípadne za odvoz pokazeného domáceho elektrospotrebiča do najbližšieho autorizovaného alebo iného vhodného servisu, maximálne do výšky 80 EUR na jednu udalosť.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Poistenie právnej asistencie týkajúce sa bývania alebo domácnosti

Nárok na telefonické alebo osobné konzultácie s právnikom, ktorého zabezpečí administrátor, týkajúce sa oblasti náhrady škôd, spotrebiteľských sporov, sporov s dodávateľmi, dedičských sporov a sporov v súvislosti s nájomnými zmluvami, a to v rozsahu 1 hodiny telefonickej konzultácie na jeden prípad, pričom nárok je na dve takéto telefonické konzultácie počas jedného roka. Poistné plnenie v prípade osobnej konzultácie s právnikom zodpovedá skutočným nákladom na takéto právne konzultácie, maximálne však do výšky 1200 EUR v priebehu jedného roka.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Asistenčné služby

Zákazníci, ktorí sa dohodli so spoločnosťou Energetické Centrum a.s. na poskytovaní niektorého z balíčkov, majú zároveň nárok na poskytovanie telefonických lekárskych konzultácií pre poisteného alebo blízke osoby poisteného (manžel, manželka, deti), ako aj telefonické vyhľadanie vhodných poskytovateľov služieb v profesiách: inštalatér, zámočník, kúrenár, elektrikár, sklenár, pokrývač, maliar, podlahár, stolár, bytový architekt, stavebný dozor, stavebné práce, výmena okien, zatepľovanie budov, na telefónnom čísle 0 258 240 011

 

SENIOR

Sedieť pred zabuchnutými dverami a čakať na manžela? Nemusíte…

Pani Katka vybehla vyhodiť smeti a s hrôzou zistila, že kľúče ostali doma na skrinke. Našťastie bez mobilu sa nepohne nikam. Situáciu vyriešila sama a elegantne, vďaka dohodnutým asistenčným službám produktu SENIOR k odberu elektriny od spoločnosti Energetické Centrum. Zavolala na asistenčnú centrálu, ktorá zariadila, že technik z kľúčovej služby prišiel do pol hodiny.

Cena práce remeselníka: 35 € plne hradené asistenčnou centrálou


Nebude Vám mať kto ani pohár vody podať? Nemusíte mať obavy…

Pán Karol sa vracal na bicykli z rybačky. Bol v dobrej nálade, lebo šťastie stálo v ten deň na jeho strane a vedro mal plné rýb. Nevšimol si však výmoľ na ceste a spadol. Spadol však tak nešťastne, že si spôsobil komplikovanú zlomeninu nohy a ruky. Celý nesvoj rozmýšľal, ako sa dopraví z nemocnice domov a kto sa o neho postará aspoň počas prvých týždňov. Dcéra s rodinou bola v tom čase v zahraničí a inak nemá nikoho. Žije dosť samotársky. Vtom si však spomenul, že k odberu elektriny a plynu od Energetického Centra si doobjednal balíček služieb SENIOR. Následne to už bolo všetko jednoduché. Asistenčná centrála zabezpečila odvoz pána Karola z nemocnice domov.  Počas rekonvalescencie mal pán Karol zabezpečený nákup liekov, potravín, dovoz jedla a upratovanie jeho malého domčeka.

Cena zdravotnej asistencie: 120 € plne hradené asistenčnou centrálou


Získate poistenie:

 

Platieb v prípade smrti

Vyplatenie jednorázovo vo výške 6-násobku mesačnej zálohovej platby, maximálne však vo výške 480 EUR vo vzťahu k jednej zmluve.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu

Ak bude poistený hospitalizovaný dlhšie ako 3 dni, vyplatí sa mu 15 EUR a denné poistné plnenie vo výške 10 EUR za každý deň hospitalizácie, počnúc 4. dňom vo vzťahu ku každej zmluve. Poistné plnenie je splatné jednorázovo po ukončení hospitalizácie.  Maximálne je možných 30 denných poistných plnení v rámci jednej poistnej udalosti.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Zdravotná asistencia

Zabezpečenie odvozu poisteného z nemocnice do miesta jeho bydliska a uhradenie skutočných nákladov na takýto odvoz až do výšky 80 EUR, pokiaľ je takýto odvoz z medicínskeho hľadiska nevyhnutný. Zároveň počas rekonvalescencie poisteného (maximálne však počas 14 kalendárnych dní po ukončení hospitalizácie) sa zabezpečí nákup liekov, potravín, dovoz jedla a upratovanie jeho domácnosti jeden krát za týždeň a uhradia sa náklady na takéto služby až do výšky 160 EUR.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Otvorenie zablokovaných vchodových dverí

Úhrada nákladov spojených s príjazdom a odjazdom zámočníka, nákladom na drobný použitý materiál a nákladom na prvých 60 minút jeho práce v súvislosti s odblokovaním dverí, maximálne do výšky 160 EURna jednu udalosť. Nárok vzniká maximálne na dve poistné udalosti za jeden rok.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Plnenie pri havarijných situáciách v domácnosti / technická asistencia

Zabezpečenie príslušného remeselníka, pričom poistné plnenie zodpovedá nákladom, ktoré sú spojené s jeho príjazdom a odjazdom, nákladom na drobný použitý materiál a nákladom na prvých 60 minút jeho práce v súvislosti s odstraňovaním havarijnej situácie, maximálne však do výšky 100 EUR na jednu poistnú udalosť. V prípade, ak sú následky havarijnej situácie domácnosti takého rozsahu, že je domácnosť dočasne neobývateľná, zabezpečí sa preprava poisteného a jeho spolubývajúcich a nevyhnutných vecí do miesta náhradného ubytovania. Poistiteľ preberá zodpovednosť za náklady na prepravu a úhradu náhradného ubytovania po dobu najviac 5 dní maximálne vo výške 400 EUR na jednu poistnú udalosť. Nárok vzniká maximálne na dve poistné udalosti za jeden rok.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

 

Oprava domácich elektrospotrebičov

Úhrada nákladov spojených s príjazdom a odjazdom opravára, nákladov za ním vykonanú prácu, prípadne za odvoz pokazeného domáceho elektrospotrebiča do najbližšieho autorizovaného alebo iného vhodného servisu, maximálne do výšky 80 EUR na jednu udalosť.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

Poistenie právnej asistencie týkajúce sa bývania alebo domácnosti

Nárok na telefonické alebo osobné konzultácie s právnikom, ktorého zabezpečí administrátor, týkajúce sa oblasti náhrady škôd, spotrebiteľských sporov, sporov s dodávateľmi, dedičských sporov a sporov v súvislosti s nájomnými zmluvami, a to v rozsahu 1 hodiny telefonickej konzultácie na jeden prípad, pričom nárok je na dve takéto telefonické konzultácie počas jedného roka. Poistné plnenie v prípade osobnej konzultácie s právnikom zodpovedá skutočným nákladom na takéto právne konzultácie, maximálne však do výšky 400 EUR v priebehu jedného roka.
Hlásenie poistnej udalosti: 0 258 240 011

Asistenčné služby

Zákazníci, ktorí sa dohodli so spoločnosťou Energetické Centrum a.s. na poskytovaní niektorého z balíčkov, majú zároveň nárok na poskytovanie telefonických lekárskych konzultácií pre poisteného alebo blízke osoby poisteného (manžel, manželka, deti), ako aj telefonické vyhľadanie vhodných poskytovateľov služieb v profesiách: inštalatér, zámočník, kúrenár, elektrikár, sklenár, pokrývač, maliar, podlahár, stolár, bytový architekt, stavebný dozor, stavebné práce, výmena okien, zatepľovanie budov, na telefónnom čísle 0 258 240 011

 

BASIC

Balíček „BASIC“, ktorý zahŕňa spoločne všetky nasledovné poistné riziká:
> poistenie pre prípad hospitalizácie poisteného, ku ktorej došlo v dôsledku úrazu,
> poistenie zdravotnej asistencie pre prípad ukončenia hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, trvajúcej viac ako 48 hodín,
> poistenie nákladov vynaloženych v súvislosti s havarijnou situáciou, ku ktorej došlo v domácnosti
poisteného,
> poistenie nákladov vynaloženych v súvislosti s odblokovaním zablokovaných vchodových dverí
do domácnosti poisteného,
> poistenie nákladov v súvislosti s opravou domácích elektrospotrebičov,
> poistenie právnej asistencie v súvislosti so súdnym alebo mimosúdnym sporom, týkajúcim sa bývania
alebo domácnosti poisteného.

Poistení v prospech ktorých bolo poistnou zmluvou dojednané poistenie, majú právo počas celej poistnej doby využívat‘ službu „Cardif poradca“.

 

_____________________

 

Balíček POHODA (v prípade, že odoberáte len jednu komoditu, elektrinu alebo plyn) – 6,99 € s DPH mesačne
Balíček POHODA (v prípade, že odoberáte obe komodity, elektrinu aj plyn) – 9,99 € s DPH  mesačne
Balíček EXCLUSIVE (v prípade, že odoberáte len jednu komoditu, elektrinu alebo plyn) – 9,99 € s DPH mesačne
Balíček EXCLUSIVE (v prípade, že odoberáte obe komodity, elektrinu aj plyn) – 14,99 € s DPH mesačne
Balíček SENIOR (v prípade, že odoberáte len jednu komoditu, elektrinu alebo plyn) – 6,99 € s DPH mesačne
Balíček SENIOR (v prípade, že odoberáte obe komodity, elektrinu aj plyn) – 9,99 € s DPH mesačne
Balíček BASIC (v prípade, že odoberáte len jenu komoditu, elektrinu alebo plyn) – 3,99 € s DPH mesačne
Balíček BASIC (v prípade, že odoberáte obe komodity, elektrinu aj plyn) – 6,99 € s DPH mesačne

V minulosti ponúkaná služba, nie je možné zjednať.

Balík výhod zahŕňa produkty Istota, Vernostná zľava a karta Výhod Lyoness.

ISTOTA

Zákazník získava nárok na odklad splatnosti faktúr v prípade lekárom uznanej práceneschopnosti alebo v prípade straty zamestnania.

Poplatok za poskytovanie služby produktu ISTOTA:

  • v prípade, že odoberáte len jednu komoditu, elektrinu alebo plyn – 2,88 € s DPH mesačne
  • v prípade, že odoberáte obe komodity, elektrinu aj plyn – 5,76 € s DPH mesačne

VERNOSTNÁ ODMENA

Je určená tým zákazníkom, ktorí sa rozhodnú naďalej odoberať od našej spoločnosti energie. Ak si zákazník predĺži zmluvu, za každý ďalší jeden rok nepretržitého trvania platnosti a účinnosti zmluvy mu poskytneme zľavu z ceny silovej elektriny a z ceny plynu.
V prípade elektriny sa zľava vypočíta ako násobok čísla 0,5 a počtu rokov nepretržitého trvania platnosti a účinnosti takto predĺženej zmluvy. Konkrétny príklad: Zákazník si zmluvný vzťah predĺži po skončení doby platnosti zmluvy na ďalšie tri roky. Prvý rok bude mať zľavu 0,5 EUR, druhý rok 1 EUR a tretí rok 1,5 EURz ceny silovej elektriny.
V prípade plynu sa zľava vypočíta ako násobok čísla 0,1 a počtu rokov nepretržitého trvania platnosti a účinnosti takto predĺženej zmluvy. Konkrétny príklad: Zákazník si zmluvný vzťah predĺži po skončení doby platnosti zmluvy na ďalšie tri roky. Prvý rok bude mať zľavu 0,1 EUR, druhý rok 0,2 EUR a tretí rok 0,3 EURz ceny plynu.

Poskytovanie produktu VERNOSTNÁ odmena nie je spoplatnené.

V minulosti ponúkaná služba, nie je možné zjednať.