Samoodpočet, mimoriadne vyúčtovanie

Majte svoju spotrebu pod dohľadom

Odporúčame využívať bezplatné služby na priebežné evidovanie odpočtov, ktoré majú nasledujúce výhody:

 • Budete mať svoju spotrebu pod dohľadom.
 • Môžete predísť prípadným reklamáciám vyúčtovania, spôsobeným odhadom stavu zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (napr. pri periodickej fakturácii, prepise zmluvy a pod.).
 • Pri zmene ceny budete mať fakturovanú reálnu spotrebu v zodpovedajúcich cenách.
 • Máte možnosť požiadať o vystavenie mimoriadneho vyúčtovania* mimo termínu štandardnej periodickej fakturácie.

Elektrina – samoodpočet a mimoriadne vyúčtovanie

Odpočet je možné nahlásiť k ľubovoľnému dátumu.

Odpočet pre elektrinu hlásime väčšinou z dôvodu:

 • Aktivácie zmluvy
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr na druhý pracovný deň od dátumu aktivácie odberného miesta (od zmeny dodávateľa).
 • Ukončenia alebo prepisu zmluvy
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr na druhý pracovný deň od dátumu ukončenia zmluvy pre odberné miesto.
 • Zmeny ceny elektriny (spravidla k 31. 12.)
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr na druhý pracovný deň odo dňa zmeny.
 • Periodického odpočtu (ak nemôžeme byť prítomní pri plánovanom odpočte)
  • Samoodpočtu namiesto fyzického odpočtu – je potrebné nahlásiť najneskôr na druhý pracovný deň od dátumu naplánovaného odpočtu. 
 • Inej príčiny
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr na druhý pracovný deň odo dňa zmeny.
 • Mimoriadneho vyúčtovania
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr na druhý pracovný deň odo dňa, ku ktorému má byť vystavené mimoriadne vyúčtovanie.

Maximálne je možné nahlásiť 10 samoodpočtov za rok + 1 k poslednému dňu kalendárneho roka.

Plyn – samoodečet

Odpočet je možné nahlásiť k ľubovoľnému dátumu.

Odpočet pre plyn hlásime väčšinou z dôvodu:

 • Aktivácie zmluvy
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr na druhý pracovný deň od dátumu aktivácie odberného miesta.
 • Ukončenia alebo prepisu zmluvy
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr na druhý pracovný deň od dátumu ukončenia odberného miesta.
 • Zmeny ceny zemného plynu (spravidla k 31. 12.)
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr 29. kalendárny deň odo dňa zmeny.
 • Periodického odpočtu (ak nemôžeme byť prítomní pri plánovanom odpočte)
  • Samoodpočtu namiesto fyzického odpočtu – je potrebné nahlásiť najneskôr 29. kalendárny deň od dátumu naplánovaného odpočtu.
 • Iné príčiny 
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr 29. kalendárny deň odo dňa zmeny.
 • Mimoriadneho vyúčtovania
  • Odpočet je možné nahlásiť najneskôr 29. kalendárny deň odo dňa, ku ktorému má byť vystavené mimoriadne vyúčtovanie.

Maximálne je možné nahlásiť 10 samoodpočtov za rok + 1 k poslednému dňu kalendárneho roka.

Rozdiel medzi samoodpočtom a požiadavkou mimoriadneho vyúčtovania:

Samoodpočet

 • Po jeho zadaní nie je vystavená mimoriadna faktúra, tento odpočet je zohľadnený v následnej fakturácii.

Mimoriadne vyúčtovanie

 • Po zadaní odpočtu a požiadavky mimoriadneho vyúčtovania je vystavená mimoriadna faktúra.

Pre nahlásenie samoodpočtu využite prosím e-mail: samoodpocty@slovakiaenergy.sk, mimoriadnevyuctovanie@slovakiaenergy.sk, alebo kontaktujte našu zákaznícku linku 02 59 20 90 00.

UPOZORNENIE
Pri prechode k novému dodávateľovi umožňuje platná legislatíva prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zistenie odpočtu odhadom. Pri nenahlásení samoodpočtu sa odberateľ vystavuje riziku, že podaná reklamácia bude distribučnou spoločnosťou zamietnutá. S ohľadom na túto skutočnosť odporúčame k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa nahlásiť si prostredníctvom pôvodného alebo nového dodávateľa odpočet meradla.
O prípadnom zamietnutí samoodpočtu je odberateľ našou spoločnosťou vždy informovaný.

* Mimoriadne vyúčtovanie je zo strany našej spoločnosti poskytované bezplatne, môže byť spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy (pozri Cenník poplatkov).

Zadanie samoodpočtu/mimoriadne vyúčtovanie

 

Elektromer

elektromer_01 elektromer_02

 


Plynomer

plynomer_01