Prišlo mi vyúčtovanie

Potrebujete získať informácie o vyúčtovacej faktúre za energie? V tom prípade ste tu správne

 • Vami zvolená platobná metóda úhrady záloh je vždy uvedená v Dohode o platbách a zálohovej faktúre.
 • Variabilným symbolom pre úhradu záloh je vždy číslo zákazníckeho účtu.
 • Prvá zálohová faktúra obsahuje i poštovú poukážku. Tú však uhraďte, len ak ste si ako platobnú metódu zvolili úhrady záloh formou „poštovej poukážky“ alebo „SIPO“. Platby prostredníctvom SIPO budú inkasované od nasledujúceho (druhého) mesiaca.

Termín odpočtu

 • S prechodom k nám sa nemení prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS).
 • Pre Vás to znamená, že periodické vyúčtovanie Vám bude zasielané v rovnakom období ako pri predošlom dodávateľovi.

Odpočet spotreby

 • Za podklady pre vytvorenie Vášho vyúčtovania za energie, teda odpočty spotreby z meradla, je zodpovedný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS). Naša spoločnosť nemá možnosť výšku odpočítanej spotreby ovplyvniť!
 • Po prijatí dát od PDS realizujeme ocenenie zaslaných údajov o spotrebe a odbernom mieste podľa príslušného cenníka. Výsledkom je vystavená a odoslaná vyúčtovacia faktúra.
 • Prvé vyúčtovanie nenadväzuje na koncové vyúčtovanie Vášho predchádzajúceho dodávateľa. Tu si prečítajte, na čo je potrebné dávať si pozor.

Akým spôsobom sa stanovuje spotreba elektrickej energie domácnostiam k 31. decembru v prípade, že sa na tomto odbernom mieste neuskutočnil odpočet alebo samoodpočet?

 •  Za odpočty spotreby je podľa energetickej legislatívy vždy zodpovedný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) a naša spoločnosť nemá možnosť tieto dáta ovplyvniť.
 • Spotrebu celého fakturačného obdobia a prelomu roka môže PDS stanoviť dvoma spôsobmi:
  • buď pomerne na rovnomerné časti, ktoré sú úmerné dĺžke obdobia od dátumu minulého fakturačného odpočtu do 31. decembra a od 1. januára do dátumu nasledujúceho odpočtu,
  • alebo rozpočítaním spotreby s využitím tzv. typových diagramov dodávok (TDD).
 • Cieľom typových diagramov je získať určitú informáciu o tom, ako sa v čase (v jednotlivých hodinách) mení spotreba elektriny odberateľov, ktorí majú v odbernom mieste nainštalované meracie zariadenia, ktoré nie sú schopné zaznamenať hodinové priebehy zaťaženia, ale môžeme z nich odpočítať len nakumulovaný stav za určité obdobie. Každej distribučnej sadzbe alebo skupine sadzieb je priradený iný TDD, to znamená, že spotreba pri odberateľoch s rôznou sadzbou môže byť rozdelená iným pomerom.
 • Do vyúčtovacej faktúry sú zahrnuté všetky platby prijaté a zaúčtované do dátumu odpočtu spotreby.
 • Pokiaľ je platba prijatá až po dátume odpočtu spotreby, je automaticky prevedená do ďalšieho obdobia.

Príklad

 • Zákazníkovi je vystavená vyúčtovacia faktúra dňa 10. 10. 2012 s dátumom odpočtu spotreby
  5. 10. 2012.
 • Zákazník realizoval úhradu zálohy na 10/2012 vo výške 20 Eur dňa 15. 10. 2012, ktorá je zaúčtovaná dňa 16. 10. 2012.
 • Táto platba do vyúčtovacej faktúry zahrnutá nebude, pretože bola uhradená až po dátume odpočtu.

 

 • Nová výška zálohy je automaticky prepočítaná pri každej vyúčtovacej faktúre.
 • Súhrn zálohových platieb za dané obdobie musí pokryť odhadovanú spotrebu energie v nasledujúcom období. Pri odhade spotreby sa vychádza z historických údajov o spotrebe daného odberného miesta za porovnateľné obdobie s prihliadnutím na typový diagram dodávky.
 • Celková výška zálohových platieb pre zákazníkov kategórie domácnosti by nemala presiahnuť 100 % platby zodpovedajúcej spotrebe za predchádzajúce porovnateľné obdobie za predpokladu zachovania hodnoty rezervovanej kapacity alebo menovitej prúdovej hodnoty hlavného istiaceho prvku pred elektromerom.

Elektrina

OPM Odberné a predávacie miesto = napojenie objektu (napr. domácnosť) k zdroju energie (elektrická sieť).
EIC OPM Jednoznačná identifikácia „odberného a odovzdávacieho miesta“ (elektrina). Toto číslo je platné v rámci celého územia SR a s prechodom k novému dodávateľovi sa nemení.
Jednotkové ceny (elektrina) Uvádzajú sa v súlade s Cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v € za MWh (megawatthodina).
Spotreba na vašom elektromere sa zobrazuje v kWh (kilowatthodina), vo vyúčtovaní sú jednotky kWh prepočítané na MWh (1 MWh = 1000 kWh).
Nízka tarifa  (NT) NT sa vyskytuje iba pri dvojtarifných sadzbách (u jednotarifných len VT). NT je časové pásmo, kedy sa odber elektriny oceňuje nižšími cenami. Dôvodom je nižšie zaťaženie elektrickej rozvodnej siete v danom časovom úseku. Dĺžka časového úseku NT sa líši podľa zvolenej distribučnej sadzby.
Vysoká tarifa  (VT) VT sa vyskytuje iba pri jednotarifných sadzbách.
HDO (časy spínania VT a NT) Hromadné diaľkové ovládanie (HDO) zaisťuje predovšetkým povely pre prepínanie taríf (VT, NT) v elektrickej sieti každého distribútora.
Režim spínania NT je riadený prostredníctvom HDO každého distribútora. Konkrétne časy spínania pre vaše OPM nájdete na stránkach daného distribútora.
Jednotarifová sadzba Dodávka elektrickej energie je účtovaná rovnakou sadzbou po celú dobu.
Dvojtarifová sadzba  V priebehu dňa je dodávka elektriny rozdelená do období vysokej tarify (VT), kedy je dodávaná za vyššiu cenu, a do obdobia nízkej tarify (NT), ktoré je spoplatnené nižšou sadzbou. NT je určená hlavne pre elektrické vykurovanie a akumulačný ohrev vody.

Pozrite sa, z čoho sa skladá cena elektriny.

Plyn

OPM Odberné a predávacie miesto = napojenie objektu (napr. domácnosť) k zdroju energie.
POD KÓD Jednoznačná identifikácia „odberného a odovzdávacieho miesta“ (plyn). Toto číslo je platné v rámci celého územia SR a s prechodom k novému dodávateľovi sa nemení.
Jednotkové ceny (plyn) Sú uvádzané v súlade s Cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v € za kWh (kilowatthodina). Spotreba na vašom plynomere zobrazovaná v m3 (meter kubický), vo vyúčtovaní sú jednotky m³ prepočítané na kWh.
kWh a m³ Spotreba je meraná v , ale pri fakturácii je prepočítaná na kWh.1 kWh zemného plynu je také množstvo, ktoré zodpovedá 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením.

Spotreba v kWh = spotreba v m³ × koeficient prepočtu × spalné teplo
Koeficient prepočtu = technická konštanta, závisí na nadmorskej výške, atmosférickom tlaku a umiestnení plynomeru (vonku alebo vo vnútri budovy).
Spalné teplo v kWh/m³ = (cca 10,6504 kWh/m³) – priemerný energetický obsah zemného plynu v danej lokalite v priebehu fakturačného obdobia.
Spalné teplo = také množstvo tepla, ktoré sa uvoľní dokonalým spálením jednotkového množstva paliva.

Prečo došlo k prechodu na kWh? Od 1. januára 2008 sa na základe novely zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 559/2007 mení spôsob účtovania spotreby zemného plynu. Namiesto doteraz používaných kubických metrov (m3) sa bude spotreba merať v kilowatthodinách (kWh). Prechod na energetické jednotky kWh bude znamenať objektívnejší spôsob účtovania spotrebovaného zemného plynu. Okrem toho zákazníkovi umožní ľahšie porovnanie cien s inými energiami, ktoré sa tiež uvádzajú v kWh (elektrická energia, teplo).

Pozrite sa, z čoho sa skladá cena plynu.