Štart nového zákazníka

proces_zmeny_v1-sk

Pozn. 1: Uvedená schéma procesu zmeny dodávateľa platí pre zákazníka, ktorý má uzavretú zmluvu na dobu neurčitú.

Pozn. 2: V prípade zmluvy na dobu určitú sú výpovedné lehoty rôzne, a to v rozmedzí jedného mesiaca až po niekoľko mesiacov. Dĺžka výpovednej lehoty závisí od produktu, ktorý má zákazník aktuálne dohodnutý so svojím dodávateľom. V oboch prípadoch – teda nielen pri uzavretí zmluvy na dobu určitú, ale aj na dobu neurčitú – však platí, že prvé kroky ku zmene dodávateľa sa začnú až v momente, kedy sa priblíži dátum konca platnosti zmluvy so súčasným dodávateľom. Zo strany Slovakia Energy sa vždy dodržuje výpovedná lehota, aby zákazník, ktorý plánuje prejsť, nebol vystavený sankciám zo strany svojho terajšieho dodávateľa.

Staňte sa zákazníkom

  • Vami zvolená platobná metóda úhrady záloh je vždy uvedená na pláne záloh a zálohovej faktúre.
  • Variabilným symbolom pre úhradu záloh je vždy číslo zákazníckeho účtu.

  • S prechodom k našej spoločnosti sa nemení „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“.
  • Pre Vás to znamená, že Vám periodické vyúčtovanie bude zasielané v rovnakom období ako pri predchádzajúcom dodávateľovi.

 

Koncové vyúčtovanie od Vášho predchádzajúceho dodávateľa Vám bude zaslané približne do jedného mesiaca od dátumu preregistrácie k novému obchodníkovi.

Zaznamenajte si stavy spotreby z Vášho meradla k dátumu preregistrácie k našej spoločnosti a tieto údaje následne skontrolujte a porovnajte s koncovým stavom uvedeným na koncovom vyúčtovaní. Pokiaľ zistíte významný rozdiel, kontaktujte svojho predchádzajúceho dodávateľa a požiadajte ho o nápravu.

„Prevádzkovateľ distribučnej sústavy“ nemá povinnosť vykonať „fyzický odpočet“ spotreby meradla k okamihu preregistrácie odberného miesta k novému obchodníkovi. Má možnosť stanoviť koncové stavy formou tzv. „odhadu“. Preto Vám odporúčame, aby ste si koncové stavy z meradla zaznamenali a porovnali s vyúčtovaním.
Naša spoločnosť nemá podľa platnej legislatívy možnosť fakturované koncové stavy (ktoré sa zároveň rovnajú počiatočným stavom u našej spoločnosti) bez Vašej spolupráce ovplyvniť!