Zmena odberateľa

Zmena odberateľa a dodávateľa nie je žiadna veda, radi Vám so všetkými náležitosťami pomôžeme

Vyberte prosím situáciu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim potrebám.

Aký je postup:

1. Kontaktujte nás

 • Zadajte svoju požiadavku elektronicky na kontakt@slovakiaenergy.sk
  alebo telefonicky na 02 59 20 90 00.
 • Vypíšeme za Vás všetky potrebné formuláre:
  • rámcovú zmluvu + všeobecné obchodné podmienky
  • plné moci
  • odovzdávací protokol
 • Do druhého dňa Vám zašleme pripravené podklady na podpis.

Vyplňte formulár elektronicky


2. Zašlite nám späť podpísané formuláre

 • Stačí jednoducho podpísať pripravené podklady a riadiť sa inštrukciami v priloženom sprievodnom liste.
 • K zaslaným formulárom priložte doklad o vzťahu k nehnuteľnosti na nového majiteľa, ktorým môže byť:
  • Nájomná zmluva
  • Kúpna zmluva
  • Darovacia zmluva
  • Výpis z katastra nehnuteľností

3. Odoslanie žiadosti na distribúciu

 • Po prijatí riadne vyplnených a podpísaných formulárov odovzdávame okamžite podklady so žiadosťou o prepis na distribúciu.
 • Orientačné lehoty na spracovanie žiadosti sa líšia podľa distribúcie.

4. Informujeme Vás
Po prijatí správy o spracovaní požiadavky od distribúcie Vám zašleme uvítací list, ktorý obsahuje Vaše zákaznícke číslo a predpísaný plán záloh.

Aký je postup:

Kontaktujte nás

 • Zadajte svoju požiadavku elektronicky na kontakt@slovakiaenergy.sk alebo telefonicky na 02 59 20 90 00.
 • Vypíšeme za Vás všetky potrebné formuláre a zašleme novú zmluvu o dodávkach s našou spoločnosťou.
 • Do druhého dňa Vám zašleme pripravené podklady na podpis.

Pri prepise so zmenou dodávateľa je nutné, aby ste kontaktovali aj Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“), pre spísanie novej zmluvy o pripojení (ďalej len „ZoP“) odberného miesta do distribučnej sústavy na Vaše meno a následne budeme riešiť celý proces rovnako ako pri novej zmluve.
V prípade, že chcete aby sme prepis so zmenou dodávateľa vyriešili za Vás, je potrebné aby ste nám doložili k rámcovej zmluve nasledujúce:

 • plnú moc na pôvodného odberateľa/úmrtný list
 • plnú moc na nového odberateľa
 • preberací protokol
 • faktúru vzťahujúcu sa k prepisovanému odbernému miestu
 • doklad o vzťahu k nehnuteľnosti (kúpno-predajnú zmluvu, nájomnú zmluvu, darovaciu zmluvu, výpis z katastra nehnuteľností – nesmie byť starší ako 30 dní)
 • pokiaľ je podľa dokladu o vzťahu k nehnuteľnosti viac majiteľov, je nutné doložiť súhlas ostatných
 • potvrdenie (informáciu), že nový odberateľ má uzavretú ZoP s PDS (len elektrina Západoslovenská distribučná, a. s., Východoslovenská distribučná, a.s.)

Pokiaľ nemáte uzatvorenú zmluvu o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy na Vaše meno, môžeme to urobiť za Vás.
Celý proces prepisu so zmenou dodávateľa sa predlžuje o dobu zabezpečovania ZoP.

 

Pokiaľ si želáte ukončiť zmluvu predčasne pre sťahovanie, ponúkame Vám tri štandardné možnosti, ako správne postupovať.

 1. Pokračovať v odbere na novom odbernom mieste – uzavretie novej zmluvy.
 2. Terajšie odberné miesto prepísať na nového majiteľa/nájomcu.
 3. Doložiť uznateľné doklady o sťahovaní (ukončenie nájomnej zmluvy; kúpna a darovacia zmluva – možno nahradiť overeným výpisom z katastra, nie však vytlačeným z internetu; potvrdením zriaďovateľa o presťahovaní do domova dôchodcov. Doklady, ktoré sa neuznávajú: čestné vyhlásenie o odsťahovaní manželky/manžela), a to s odôvodnením, prečo na novej adrese nemožno spísať zmluvu s našou spoločnosťou (napr. dom s opatrovateľskou službou) vrátane potvrdenia, že nový majiteľ/nájomca si nepraje prechod k našej spoločnosti.

Pre spísanie novej zmluvy alebo zaslanie podkladov pre prepis odberného miesta nás kontaktujte na SK 02 59 20 90 00. Poradíme Vám, pripravíme a zašleme potrebné formuláre.


Odporúčanie:

 1. Samoodpočet
  Pri ukončení zmluvy alebo pri prepise odberného miesta na nového majiteľa odporúčame zadať si k rozhodnému okamihu samoodpočet.
 2. Nová kontaktná adresa
  Nezabudnite nám nahlásiť svoju novú doručovaciu adresu, aby Vám mohli byť i naďalej doručované písomnosti (napr. konečné vyúčtovanie, preplatok poštovou poukážkou).
 3. Preplatok
  V prípade koncového vyúčtovania s preplatkom Vám odporúčame zaslať nám čo najskôr vami podpísanou žiadosť a číslo účtu požiadavku na vrátenie preplatku formou bankového prevodu.

V prípade úmrtia zákazníka existujú dva varianty riešenia zmluvného vzťahu.

a) Previesť zmluvu na seba a pokračovať v odbere prostredníctvom našej spoločnosti:

 • Kontaktujte zákaznícku linku 02 59 20 90 00, kde Vám pripravíme a zašleme potrebné formuláre.
 • Bude potrebné doložiť úmrtný list.

b) Ukončiť zmluvu v dôsledku úmrtia. V tomto prípade je potrebné zaslať:

 • Písomnú žiadosť o ukončenie zmluvy v dôsledku úmrtia, spoločne s úmrtným listom.
 • Je nutná riadna identifikácia, ideálne číslo zákazníckeho účtu alebo číslo zmluvy.
 • „Žiadosť o ukončenie zmluvy“ nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Odporúčanie:

 1. Samoodpočet
  Pri ukončení zmluvy alebo pri prepise odberného miesta na nového majiteľa odporúčame zadať si k rozhodnému okamihu samoodpočet.
 2. Nová kontaktná adresa
  Nezabudnite nám nahlásiť svoju novú doručovaciu adresu, aby Vám mohli byť i naďalej doručované písomnosti (napr. konečné vyúčtovanie, preplatok zloženkou).
 3. Preplatok

Preplatok do výšky 200,- €

 • Nie je nutné, aby bola táto čiastka prerokovaná v dedičskom konaní.
 • Stačí doložiť kópiu dedičského konania (pre potvrdenie okruhu dedičov) a čestné vyhlásenie, ako sa s preplatkom naloží.
 • Čestné vyhlásenie musí obsahovať:
  • Meno osoby, ktorá zanechala dedičstvo (pôvodného majiteľa odberného miesta)
  • Špecifikáciu dedičov na základe dedičského konania
  • Špecifikáciu preplatkov v našej spoločnosti
  • Súhlas všetkých dedičov s vyplatením preplatkov
  • Označenie dediča, ktorému sa bude vracať preplatok
  • Podpis všetkých dedičov

Preplatok nad 200,- €

 • Pohľadávka musí byť explicitne uvedená v dedičskom konaní (DK).
 • Pokiaľ nie je v DK uvedená, je nutné požiadať o otvorenie DK a dodatočne pohľadávku prerokovať (ide o chybu notára, ktorý by mal túto skutočnosť overiť).
 • Zaslať nám písomnú požiadavku na vrátenie preplatku s doložením kópie DK.

4.     Ako môže pozostalý zabrániť odpojeniu odberného miesta

 • V tomto prípade Vám odporúčame čo najskôr nás kontaktovať a zažiadať o prepis odberného miesta na Vašu osobu. My Vám pripravíme všetky nutné formuláre a Vy si týmto zaistíte plynulú dodávku energií za výhodné ceny.