Informácie o webe

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.slovakiaenergy.sk (ďalej len „Stránky“) je spoločnosť SLOVAKIA ENERGY s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 36 807 702, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Obvodným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 47040/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona oprávnená vykonávať k týmto internetovým Stránkam všetky majetkové práva.

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva na akýkoľvek obsah v akejkoľvek podobe a v akomkoľvek spracovaní, usporiadaní a uložený v akomkoľvek súbore, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránkach www.slovakiaenergy.sk.

Bez súhlasu Prevádzkovateľa nie je dovolené používať Stránky pre iný ako osobný účel užívateľa (a to v celistvosti i v jednotlivých častiach Stránok). Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Prevádzkovateľa. Prístup na Stránky www.slovakiaenergy.sk a ich užívanie je bezplatné. Podmienky používania Stránok sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré tieto Stránky navštívia (ďalej ako „Užívatelia“).

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov pri používaní týchto Stránok sa riadia týmito Podmienkami používania internetových stránok www.slovakiaenergy.sk (ďalej ako „Podmienky“). Užívatelia vyjadrujú súhlas s Podmienkami tým, že vstúpia na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa, či akýmkoľvek spôsobom použijú niektorú z informácií umiestnených v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto Podmienky. Preto je Užívateľ povinný pri vstupe na Stránky, alebo predtým, než si zobrazí akýkoľvek obsah umiestnený na Stránkach, prečítať aktuálne znenie Podmienok. Tým, že Užívateľ bude využívať Stránky po zmene Podmienok, súhlasí s týmito pozmenenými či upravenými Podmienkami a potvrdzuje, že si ich prečítal a porozumel im. Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí s týmito Podmienkami, nesmie Stránky využívať. Prevádzkovateľ výslovne zamieta akékoľvek Užívateľom navrhované zmeny Podmienok, ktoré sú nad ich rámec, alebo sú s nimi v rozpore.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo preberať niektoré z informácií zverejňovaných na Stránkach www.slovakiaenergy.sk z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu nezodpovedá v žiadnom prípade za správnosť a aktuálnosť týchto informácií.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na Stránkach, s výnimkou tohto dokumentu a s výnimkou cenníkov Prevádzkovateľa a Všeobecných obchodných podmienok či podmienok jednotlivých produktových radov Prevádzkovateľa, nemá povahu právneho úkonu, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch Prevádzkovateľom uvedené inak.

Informácie a ich bezpečnosť, spracovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje s tretími osobami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto tretie osoby, pokiaľ majú na to oprávnenie, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľov, pričom s osobnými údajmi pracujú iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť pre iný účel. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza ani neposkytuje osobné údaje tretím stranám bez výslovného súhlasu Užívateľa.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo využiť alebo poskytnúť akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný pre naplnenie účelu príslušného právneho predpisu, pre ochranu integrity siete, pre naplnenie požiadavky Užívateľa, či pri súdnom, správnom alebo inom konaní a pri vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Prevádzkovateľ informuje Užívateľa, že bezpečne uchová užívateľské meno a heslo, ktoré Užívateľ používa pri prihlásení sa na Stránkach Prevádzkovateľa a zároveň nimi pri vstupe Užívateľa vopred vyplní prihlasovacie polia.

Využívanie obsahu Stránok Užívateľmi

Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní týchto Stránok bude postupovať v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi ČR, bude vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a týmito Podmienkami a nebude akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno a práva Prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude predovšetkým (ale nielen):

  • zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa do obsahu či technickej podstaty Stránok
  • zasahovať do bezpečnosti Stránok
  • vstupovať na Stránky, zadávať, meniť, alebo čítať dáta na Stránkach za pomoci automatizovaných skriptov, alebo ďalšieho špeciálneho programového vybavenia umožňujúceho dávkovo spracovávať alebo hromadne vyťažovať informácie (napr. roboty, crawlery a spidery); pravidlá používania týchto programov sú upravené podľa: http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard)
  • zasahovať iným užívateľom do užívania týchto Stránok alebo akýmkoľvek spôsobom im v užívaní Stránok brániť
  • využívať Stránky pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ
  • zasielať na Stránky správy alebo nahrávať súbory obsahujúce vírusy, alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy
  • vytvárať falošné správy s cieľom falšovať identitu odosielateľa, či pokúšať sa preniknúť na užívateľský účet iných Užívateľov

V prípade porušenia týchto pravidiel Užívateľom môže byť zo strany Prevádzkovateľa také konanie považované za porušenie zmluvných podmienok, resp. takému Užívateľovi nebude prístup na Stránky umožnený.

Obmedzenie zodpovednosti

Tieto Stránky, ich obsah a akékoľvek služby a produkty, ktoré sa na Stránkach ponúkajú, sú k dispozícii. Prípadné riziká a škody, ktoré by mohli Užívateľovi v súvislosti s nimi vzniknúť, idú k tiaži Užívateľa a Prevádzkovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Cookies

„Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky premiestňované na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré môžu Užívateľovi uľahčiť ďalšie používanie Stránok. Cookies umožňujú napríklad prispôsobiť webové stránky záujmom Užívateľa alebo uložiť užívateľské meno, aby ho nemusel Užívateľ zakaždým zadávať znovu. Ako väčšina stránok, aj Stránky Prevádzkovateľa obsahujú Cookies. Na základe anonymných dátových objektov Prevádzkovateľ napríklad sleduje celkový počet návštevníkov na Stránkach. V prípade, že nechce Užívateľ cookies používať, alebo pokiaľ chce, aby mu internetový prehliadač používanie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať danú voľbu cookies. Pokiaľ si Užívateľ zablokuje cookies, musí byť oboznámený s možnosťou vzniku situácie, v rámci ktorej nebude môcť využívať všetky funkcie Stránok.

Kódy tretích strán

Na týchto Stránkach sú použité kódy spoločnosti Google. Prevádzkovateľovi pomáhajú skvalitniť obsah Stránok a tak isto analyzujú správanie sa zákazníkov na Stránkach. Pri prebiehajúcich kampaniach sa môžu na obmedzenú dobu objaviť i kódy ďalších meracích nástrojov.

Právna príslušnosť

Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s využívaním týchto Stránok, budú rozhodované miestne a vecne príslušným súdom SR a v súlade s právnym poriadkom SR.