Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., IČO : 36 807 702, sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47040/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. na ochranu osobných údajov (ďalej len „Zákon“), prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov odberateľov elektriny alebo plynu, ktorým Prevádzkovateľ zabezpečuje alebo má zabezpečiť dodávky elektriny alebo plynu a záujemcom o uzatvorenie zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom na zabezpečenie dodávok elektriny alebo plynu (spolu ďalej len „Dotknuté osoby“) za účelom vedenia evidencie Dotknutých osôb v informačnom systéme Prevádzkovateľa (Zákaznícky informačný systém) a za účelom plnenia zmluvy o združených dodávkach elektriny / plynu, ktorú Prevádzkovateľ s Dotknutými osobami uzavrel a pre účel marketingu, a teda je v súlade so Zákonom oprávnená spracovávať osobné údaje (ďalej len „OÚ“) Dotknutých osôb.

Podľa ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona, je Prevádzkovateľ oprávnený bez súhlasu Dotknutej osoby spracúvať jej OÚ, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s Dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť Dotknutej osoby. Bez súhlasu Dotknutej osoby je tiež možné spracúvanie OÚ podľa § 10 ods. 3 písm. c) Zákona aj v prípade, ak je toto nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby a podľa ust. § 10 ods. 3 písm. g) Zákona aj v prípade, ak je spracúvanie OÚ nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa Zákona. Ak majú byť OÚ spracované na iný účel, ako je uvedené vyššie, sú spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby a to podľa ust. § 11 Zákona.

Spracúvanie OÚ zo strany Prevádzkovateľa sa uskutočňuje spravidla na základe zmluvného záväzkového vzťahu medzi Dotknutou osobu a Prevádzkovateľom, tejto Zmluvy o združených dodávkach elektriny alebo plynu  (ďalej len „Zmluva“), prípadne na základe súhlasu Dotknutej osoby alebo v Zákonom stanovených prípadoch, kedy sa súhlas Dotknutej osoby nevyžaduje, to všetko v súlade s § 17 ods. 1 písm. a), § 47 ods. 1 a § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012Z.z, energetický zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „EZ“). V prípade, ak sa spracúvanie OÚ uskutočňuje na základe súhlasu Dotknutej osoby, tento súhlas môže byť kedykoľvek z jej strany písomne odvolaný s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto súhlasu na adresu sídla Prevádzkovateľa, ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ Dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa a číslo odberného miesta, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailový kontakt, platobné údaje, dátum, od ktorého je  Dotknutá osoba evidovaná v evidencii  Dotknutých osôb, pričom tieto sú nevyhnutné na účely plnenia povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy a podľa § 34 ods. 7 EZ a na identifikáciu Dotknutej osoby ako Zákazníka počas trvania tejto Zmluvy.

Spracúvanie OÚ Dotknutej osoby  zo strany Prevádzkovateľa sa uskutočňuje počas doby nevyhnutne potrebnej a prípustnej podľa právnych predpisov pre spracovanie OÚ vzhľadom na vymedzený účel (účely) a ochranu práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a Dotknutej osoby, pri Dotknutej osobe – Zákazníkovi pri spracúvaní OÚ minimálne počas doby trvania Zmluvy a 2 roky odo dňa jej ukončenia, a v prípade existencie nárokov vzniknutých zo Zmluvy alebo zo vzťahov s tým súvisiacich, až do úplného vysporiadania všetkých nárokov takto vzniknutých a pri spracúvaní OÚ za účelom marketingu počas trvania Zmluvy a 2 rokov od jej ukončenia.

V prípade, že zo strany Dotknutej osoby – Zákazníka nebudú OÚ poskytnuté (s výnimkou OÚ poskytovaných za účelom marketingu), nebude možné naplniť účel tejto Zmluvy, pričom Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré v dôsledku toho môžu Dotknutej osobe vzniknúť.

Uzatvorenie Zmluvy nie je podmieňované udeleným žiadneho súhlasu zo strany Dotknutej osoby na spracúvanie OÚ a udelenie akéhokoľvek súhlasu na spracúvanie OÚ je dobrovoľné

Prevádzkovateľ uskutočňuje OÚ a to do Českej republiky, kde pre Prevádzkovateľa OÚ spracováva, na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa § 8 ods. 4 Zákona, spoločnosť BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., pričom prenos OÚ sa uskutočňuje za účelom realizácie administratívnych a iných úkonov, vo vzťahu k Dotknutej osobe, predovšetkým za účelom spracovávania požiadaviek Dotknutej osoby v súvislosti s plnením Zmluvy.

Vaše OÚ nebudú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe – okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté.

Prevádzkovateľ môže pri spracúvaní OÚ Dotknutých osôb využívať zmluvných partnerov – sprostredkovateľov, ktorých poveruje spracúvaním OÚ Dotknutých osôb. V týchto prípadoch v súlade so Zákonom Prevádzkovateľ poveruje týchto zmluvných partnerov spracúvaním OÚ Dotknutých osôb v jeho mene. Prevádzkovateľ pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich odbornú technickú, organizačnú a personálnu spoľahlivosť a schopnosti zaručiť bezpečnosť spracúvaných OÚ Dotknutých osôb podľa ust. § 19 ods. 1 Zákona a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy ošetrené aj pravidlá spracúvania OÚ Dotknutých osôb.

Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a okruhu príjemcov  oprávnených spracúvať poskytnuté OÚ Dotknutých osôb je prístupný na webovej stránke Prevádzkovateľa www.slovakiaenergy.sk, kde je Prevádzkovateľom priebežne aktualizovaný. Podpísaná Dotknutá osoba beriem na vedomie, že z dôvodu zvyšovania kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ môže monitorovať  telefonickú komunikáciu medzi mnou a Prevádzkovateľom.

Podpísaná Dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje práva ako osoby, ktorej OÚ sú spracúvané, sú uvedené v ust. § 28 Zákona, pričom mám právo najmä na základe bezplatnej písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú moje OÚ spracovávané a všeobecné informácie o spôsobe spracovania OÚ; právo na likvidáciu OÚ, pokiaľ sa účel ich spracovania skončil, alebo ak došlo k porušeniu Zákona; právo na blokovanie OÚ z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracovaním pred uplynutím času jeho platnosti; právo vzniesť námietku voči spracovania mojich OÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu v poštovom styku bez môjho súhlasu a žiadať ich likvidáciu podľa § 28 ods. 3 Zákona.

Zoznam sprostredkovateľov